5. Naniesienie lub skreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowegownioski i dokumenty do pobrania